About nmishveladze@bdo.ge

This author has not yet filled in any details.
So far nmishveladze@bdo.ge has created 63 blog entries.

მოქმედების თავისუფლების ფარგლები – „შიკანა“

2023-05-17T14:27:29+04:00

სამართლის დოქტრინაში ვხვდებით ტერმინს „შიკანა“, რომლის ნორმატიულ შინაარსსაც კოდექსის 115-ე მუხლში ვეცნობით. ტერმინი „შიკანა“ გულისხმობს ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებას ისე, რომ სხვას მიადგეს ზიანი და შეილახოს მათი უფლებები. „სამოქალაქო ურთიერთობის მონაწილეებს შეუძლიათ განახორციელონ კანონით აუკრძალავი, მათ შორის კანონით პირდაპირ გაუთვალისწინებელი ნებისმიერი მოქმედება“ - სამოქალაქო კოდექსის ეს დანაწესი პირის მოქმედების თავისუფლების ფარგლებს ადგენს, რაც თავისთავად, მიმართულია სამოქალაქო ბრუნვის გამარტივების და შესაბამისად, განვითარებისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ მოქმედების თავისუფლების ფარგლები სამოქალაქო ურთიერთობის და ზოგადად, სამართლის განვითარების წყარო ხდება, ბუნებრივია, ის ვერ იქნება შეუზღუდავი. სწორედ ამიტომ, სამართლის დოქტრინაში ვხვდებით ტერმინს „შიკანა“, რომლის ნორმატიულ შინაარსსაც კოდექსის 115-ე მუხლში ვეცნობით. აღნიშნული მუხლი პირის ქცევის თავისუფლების ფარგლებს ზღუდავს „მართლზომიერების [...]

მოქმედების თავისუფლების ფარგლები – „შიკანა“2023-05-17T14:27:29+04:00

2023 წლის აპრილის თვის 3 მნიშვნელოვანი საგადასახადო სიახლე

2023-05-03T14:40:52+04:00

2023 წლის 18 აპრილს გამოქვეყნდა საქართველოს კანონი №2768-XIმს-Xმპ საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ, რომელიც ძალაში შევიდა 2023 წლის 19 აპრილიდან. აღნიშნული კანონით განხორციელდა რამდენიმე ცვლილება საგადასახადო კოდექსში, მათ შორის: ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის სტატუსის მქონე პირისთვის დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის ვალდებულების განსაზღვრისას ფიქსირებული გადასახადით დასაბეგრი საქმიანობიდან მიღებული შემოსავალი არ გაითვალისწინება. განისაზღვრა ახალი სამართალდარღვევის სახე - დაქირავებულ პირთა რეესტრში დაქირავებულ პირთა შესახებ ინფორმაციის წარუდგენლობა (მუხლი 2885.), რაც დაქირავებულ პირთა რეესტრში არასწორი/არასრული ინფორმაციის შეტანისათვის ითვალისწინებს პასუხისმგებლობის ზომას თითოეულ დაქირავებულ პირზე 200 ლარის ოდენობით. იზრდება საგადასახადო სამართალდარღვევისთვის ფულადი ჯარიმის ნაცვლად გაფრთხილების გამოყენების შესაძლებლობა. კერძოდ, საგადასახადო კოდექსის 270-ე მუხლის მე-7 ნაწილით გათვალისწინებულ საგადასახადო სამართალდარღვევათა ჩამონათვალს, რომლებისთვისაც [...]

2023 წლის აპრილის თვის 3 მნიშვნელოვანი საგადასახადო სიახლე2023-05-03T14:40:52+04:00

„თეგეტა მოტორსის“ თანამშრომლებისთვის ტრენინგი „მონაცემთა ვიზუალიზაცია“ ჩატარდა

2023-04-19T12:25:40+04:00

BDO Academy-მ „თეგეტა მოტორსის“ გუნდისთვის, თანამშრომელთა სწავლებისა და განვითარების პროექტის ფარგლებში, ჩაატარა ტრენინგების სერია თემაზე – მონაცემთა ვიზუალიზაცია. კურსის მიზანი იყო მონაწილეებს, როგორც თეორიული, ასევე პრაქტიკული სახის სავარჯიშოებით, გაეცნოთ მონაცემთა ვიზუალიზაციის თანამედროვე საშუალება - Microsoft Power BI, როგორც ეფექტური ინსტრუმენტი ყოველდღიური სამუშაოს შესრულებისთვის. ტრენინგის განმავლობაში განხილული იქნა სხვადასხვა ქეისები, თუმცა Case Studies გარდა, მონაწილეებმა შეასრულეს ინდივიდუალური დავალებები, რომლებიც მოიცავდა Power BI-ში ანგარიშგებების აწყობასა და პრეზენტაციის მომზადებას. კურსის განმავლობაში განხილული იქნა ისეთი საკითხები, როგორებიცაა: მონაცემების წყაროების ტიპები ერთმანეთისგან განცალკევებული წყაროებიდან წამოსული მონაცემების საერთო სივრცესა და ფორმატში მოქცევა მონაცემების მოდელების შექმნა მონაცემების მომზადება ვიზუალიზაციისთვის ანალიტიკური პროცესის ეტაპები ვიზუალიზაციის სხვადასხვა მეთოდები ანალიტიკური მიზნის შესაბამისი [...]

„თეგეტა მოტორსის“ თანამშრომლებისთვის ტრენინგი „მონაცემთა ვიზუალიზაცია“ ჩატარდა2023-04-19T12:25:40+04:00

4 მნიშვნელოვანი ფაქტი ACCA Global-ის საერთაშორისო გამოცდის შესახებ

2023-03-31T13:26:08+04:00

ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants), იგივე პროფესიონალ ბუღალტერთა ინსტიტუტი არის გლობალურად აღიარებული პროფესიონალი ბუღალტრული აღრიცხვის კვალიფიკაცია, რომელიც ხსნის დასაქმების ფართო სპექტრს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. აღნიშნულ ბლოგში გაგაცნობთ იმ 4 მნიშვნელოვან ფაქტს, რომელიც დაგეხმარებათ ACCA Global-ის კვალიფიკაციისა და წევრობის გზაზე. 1. რამდენი გამოცდის ჩაბარება არის საჭირო ACCA Global-ის წევრობისთვის? მათ, ვისაც ACCA-ის კვალიფიკაციის მიღება და Global-ის წევრობა სურთ, საჭიროა 13 გამოცდის ჩაბარება, 3 წლიანი პრაქტიკული სამუშაო გამოცდილება და ეთიკისა და პროფესიონალური მოდულის დასრულება. ACCA Global-ის სასერტიფიკატო გამოცდები განკუთვნილია მათთვის, ვისაც ფინანსების, ბიზნესისა და ზოგადად მენეჯმენტის მიმართულებით სურთ განვითარება. თითოეული წიგნი კი, სხვადასხვა მნიშნველოვანი უნარებისა და ცოდნის გაღრმავებას უწყობს ხელს. გამოცდები [...]

4 მნიშვნელოვანი ფაქტი ACCA Global-ის საერთაშორისო გამოცდის შესახებ2023-03-31T13:26:08+04:00

მოგების გადასახადის ყოველთვიური დეკლარაციის შევსების წესის ცვლილება

2023-03-27T12:27:54+04:00

2022 წლის 6 დეკემბერს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნდა ინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც სავალდებულო გახდა მარტის თვის საანგარიშო პერიოდზე მოგების გადასახადის ყოველთვიური დეკლარაციის წარდგენისას „სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების და ძირითადი საშუალებების ნაშთის“ დანართში შემდეგი გრაფების შევსება:  სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ნაშთი წლის ბოლოს. ძირითადი საშუალებების ნაშთი წლის ბოლოს. აღნიშნულის გათვალისწინებით, 2023 წლის საანგარიშო პერიოდიდან ხსენებული გრაფების შევსების გარეშე შეიზღუდება მოგების გადასახადის მარტის თვის დეკლარაციის გადაგზავნა. 1. რა ვადაში ხდება დეკლარაციის წარდგენა და გადასახადის გადახდა ? საწარმო მოგების გადასახადის დეკლარაციას საგადასახადო ორგანოს წარუდგენს ყოველთვიურად არაუგვიანეს საანგარიშო თვის მომდევნო თვის 15 რიცხვისა და ამავე ვადაში გადაიხდის მოგების გადასახადს. 2023 წლის მარტის დეკლარაციის წარდგენის ვადად განისაზღვრა 18 [...]

მოგების გადასახადის ყოველთვიური დეკლარაციის შევსების წესის ცვლილება2023-03-27T12:27:54+04:00

რა უნდა ვიცოდეთ ACCA Performance Management-ის გამოცდის შესახებ

2023-03-09T18:11:35+04:00

ACCA კვალიფიკაცია, იგივე პროფესიონალ ბუღალტერთა ინსტიტუტი, არის გლობალურად აღიარებული პროფესიონალი ბუღალტრული აღრიცხვის კვალიფიკაცია, რომელიც გიხსნით დასაქმების ფართო სპექტრს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ACCA-ის კვალიფიკაციის მისაღებად კანდიდატებს 14 გამოცდის ჩაბარება უწევთ, მათ შორის არის - ACCA Performance Management, რომლის შედეგადაც კანდიდატებს აქვთ საშუალება აიმაღლონ ცოდნა და კვალიფიკაცია მენეჯერულ აღრიცხვაში. ამ ბლოგში გთავაზობთ მცირე გზამკვლევს, რომელიც ACCA Performance Management-ის გამოცდის ჩაბარებაში დაგეხმარებათ. 1. რა საკითხებს მოიცავს ACCA Performance Management (F5)-ის გამოცდა ? ACCA PM-ის გამოცდის მეშვეობით კანდიდატს აქვს საშუალება გაიმყაროს ცოდნა, ისეთი მნიშნველოვანი თემების გარშემო, რომლებიც ყოველდღიურად გამოყენებადია სამუშაო პროცესში. ACCA PM-ის საგამოცდო თემებია: Management Information Systems and Data Analytics Specialist Cost and Management [...]

რა უნდა ვიცოდეთ ACCA Performance Management-ის გამოცდის შესახებ2023-03-09T18:11:35+04:00

ყველაფერი PMP-ის საერთაშორისო გამოცდის შესახებ

2022-10-07T11:13:38+04:00

Project Management Professional (PMP) არის საერთაშორისოდ აღიარებული და ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი სერტიფიკატი პროექტების მართვაში, რომელსაც პროექტების მართვის ინსტიტუტი (PMI) გთავაზობთ. PMI არის წამყვანი პროფესიული ასოციაცია, სადაც გაწევრიანებულია პროექტების მართვის მილიონობით პროფესიონალი და ინდივიდუალური პირი. PMI ქმნის გლობალურად აღიარებულ სტანდარტებს, სერტიფიკატებს, ონლაინ კურსებს, ინსტრუმენტებს, ციფრულ პუბლიკაციებსა და პროფესიულ საზოგადოებებს 214 ქვეყნის მასშტაბით. ამ ბლოგში გაეცნობით PMP-ის გამოცდის შესახებ ყველაზე ხშირად დასმულ შეკითხვებზე პასუხებს. 1. ვისთვის არის PMP-ის სერტიფიცირება განკუთვნილი? PMP-ის სერტიფიკატი განკუთვნილია მოქმედი პროექტის მენეჯერებისთვის. აღნიშნული სერტიფიკატი ადასტურებს, რომ მის მფლობელ მენეჯერებს აქვთ ყველა ის უნარი და ცოდნა, რაც საჭიროა პროექტის წარმატებული განხორციელებისთვის და განსაკუთრებით ამახვილებს ყურადღებას მათ უნარებზე - მართონ პროექტში [...]

ყველაფერი PMP-ის საერთაშორისო გამოცდის შესახებ2022-10-07T11:13:38+04:00

არაარსებითი დანაკარგების დანაკლისად განუხილველობა

2022-09-19T13:48:25+04:00

2020 წლის ივლისის თვეში გამოქვეყნდა შემოსავლების სამსახურის უფროსის ბრძანება „საგადასახადო ვალდებულებების განსაზღვრის მიზნით, არაარსებითი ეკონომიკური გავლენის მქონე სამეურნეო ოპერაციების შესახებ მეთოდური მითითების დამტკიცების თაობაზე“. აღნიშნული მეთოდური მითითებით, გადასახადის გადამხდელებს ზოგიერთ შემთხვევაში მიეცათ განსაკუთრებული შესაძლებლობა, გარკვეული ოდენობით წარმოქმნილი დანაკლისი სასურსათო საქონლის ნაწილში განეხილათ არაარსებით დანაკარგად და მასზე არ გავრცელებულიყო დანაკლისად დაბეგვრის ვალდებულებები. აღნიშნული მეთოდური მითითების მოქმედება გავრცელდა 2020 წლის 1 იანვრიდან გამოვლენილი სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების დანაკლისების მიმართ. ამ ბლოგში, მეტი თვალსაჩინოებისთვის, მოცემულობებზე დაყრდნობით განვიხილავთ საილუსტრაციო მაგალითს: ფაქტობრივი გარემოება შპს „X“-ის საგადასახადო რეგისტრაციის პერიოდი სრულად მოიცავს 2020-2021 წლებს და მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში, საწარმო ახორციელებდა სასურსათო საქონლისა და ჰიგიენის საშუალებების რეალიზაციას „ღია საწყობის“ პრინციპით. [...]

არაარსებითი დანაკარგების დანაკლისად განუხილველობა2022-09-19T13:48:25+04:00

რეალიზაციის თანხის დაანგარიშება უცხოურ ვალუტაში ნასყიდობის გაფორმებისას

2022-09-19T13:07:12+04:00

ბუღალტერიის პრაქტიკაში ხშირად შეხვდებით შემთხვევებს, როცა საქონლის ან მომსახურების რეალიზაციაზე ხელშეკრულება დადებულია უცხოურ ვალუტაში, მაგრამ ანგარიშსწორება ხდება უცხოური ვალუტის ექვივალენტ ლარში. ამ ბლოგის დახმარებით გაგაცნობთ როგორ უნდა მოხდეს რეალიზაციის თანხის დაანგარიშება, რომელზეც შემდეგ უნდა გამოიწეროს ზედნადები. განსახილველი მაგალითი დავუშვათ, ხელშეკრულება დადებულია 10 000 საქონლის რეალიზაციაზე 1-ლ მარტს. კურსები თარიღების მიხედვით მოცემულია შემდეგნაირად: 1-ლი მარტი - 2.9 3 მარტი - 2.85 5 მარტი - 2.8 6 მარტი - 2.7 განვიხილოთ I ვარიანტი: საქონლის მიწოდება მოხდა 5 მარტს, თანხა სრულად ჩარიცხულია 6 მარტს. თუ საქონლის მიწოდება უფრო ადრე ხდება, ვიდრე თანხის მიღება, მაშინ რეალიზაციისა და შესაბამისად ზედანდების თანხის დაანგარიშება ხდება მიწოდების თარიღის მიხედვით. [...]

რეალიზაციის თანხის დაანგარიშება უცხოურ ვალუტაში ნასყიდობის გაფორმებისას2022-09-19T13:07:12+04:00

საქართველოს საგადასახადო კოდექსით გათვალისწინებული სანქციებისგან გათავისუფლების ღონისძიებები

2022-09-14T12:09:16+04:00

2022 წლის 19 აპრილს გამოქვეყნდა შემოსავლების სამსახურის უფროსის ბრძანება №9021, რომლითაც დამტკიცდა მეთოდური მითითება საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 269-ე მუხლის მე-7 ნაწილის შესახებ. აღნიშნული მუხლების მიხედვით შესაბამის უფლებამოსილ ორგანოს უფლება აქვს, გაათავისუფლოს კეთილსინდისიერი გადასახადის გადამხდელი/პირი ამ კოდექსებით გათვალისწინებული სანქციებისგან, თუ სამართალდარღვევა გამოწვეულია ამ პირის შეცდომით/არცოდნით. მეთოდური მითითებით განისაზღვრა გარკვეული სახის სამართალდარღვევის ფაქტები, რომლის განხორციელების შემთხვევაში შესაძლებელია გათავისუფლდეს პირი დაკისრებული სანქციებისგან. კერძოდ, გადასახადის გადამხდელს სანქციებისგან გათავისუფლება შესაძლოა შეეხოს შემდეგი სახის საგადასახადო სამართალდარღვევების ჩადენის შემთხვევაში: საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 274-ე მუხლით განსაზღვრული სამართალდარღვევა - საგადასახადო დეკლარაციის/გაანგარიშების წარდგენის ვადის დარღვევა, რომელიც იწვევს 2 თვემდე ვადის გადაცილების შემთხვევაში დარიცხული გადასახადის 5%-ით დაჯარიმებას, ხოლო 2 თვეზე მეტი ხნით [...]

საქართველოს საგადასახადო კოდექსით გათვალისწინებული სანქციებისგან გათავისუფლების ღონისძიებები2022-09-14T12:09:16+04:00