სპეციალისტი MS Excel-ში

MS Excel არის ყველაზე გამოყენებადი აპლიკაცია, რომელიც ამარტივებს მონაცემთა ანალიზს, მათ შორის ისეთი ფინანსური მონაცემების მონიტორინგს, როგორიცაა: მოგება, ზარალი, შესყიდვები, გადახდები, ბიუჯეტის დაგეგმვა და ჩექლისტების ორგანიზებულად მართვა. 

სასწავლო კურსის მიზნები 

კურსის მიზანია მსმენელებისათვის ექსელის ძირითადი ფუნქციების გაცნობა და პრაქტიკაში გამოყენება.

სასწავლო კურსის აუდიტორია

 • ნებისმიერი დაინტერესებული პირი
 • ადმინისტრაციული ასისტენტები
 • შესყიდვების მენეჯერები
 • ოპერატორები
 • საკრედიტო ექსპერტები.

სასწავლო კურსის სწავლის შედეგები

ტრენინგის მონაწილეები კურსის დასრულების შემდეგ შეძლებენ:

 • იმუშაონ MS Excel-ის ფორმულების, ფუნქციებისა და გრაფიკების გამოყენებით
 • მიღებული საბაზისო ცოდნის გამოყენებით თავი გაართვან სამუშაო პროცესში არსებულ კონკრეტულ დავალებებს
 • შეასრულონ გამოთვლები დიდ მონაცემებზე
 • გააკეთონ ფორმატირებები
 • ააგონ დიაგრამები
 • შეასრულონ მარტივი მონაცემთა ანალიზი

სწავლების მეთოდოლოგია

ტრენინგს ექნება პრაქტიკული ხასიათი. განხილული იქნება მაგალითები, რომლებშიც აქტიურად იქნებიან ჩართულები მსმენელები. რამდენიმე ტრენინგის შემდეგ მსმენელენს მიეცემათ ერთი პრაქტიკული დავალება, რაც მათ საკუთარი ცოდნის შემოწმების საშუალებას მისცემს. ამასთან, ჩატარდება შუალედური ტესტი და ფინალური გამოცდა.

სასწავლო კურსის შინაარსი 

 • MS Excel-ის დიალოგურ ფანჯარასთან მუშაობა
 • სტანდარტული ფუნქციები – Sum, Average, Count Number, Max, Min
 • ლოგიკური ფუნქციები – If, Iferror, And, Or
 • ტექსტური ფუნქციები – Left, Right, Trim, len
 • დროის ფუნქციები – Year, Month, Day, Today, Date
 • მათემატიკური ფუნქციები – Power, Round, SQRT, Sumif, Sumifs, Subtotal
 • სტატისტიკური ფუნქციები – Averageif, Averageifs
 • ცხრილისა და სიების დათვალიერებისა და დამუშავების ფუნქციები – Vlookup, Hlookup
 • დიაგრამის აგება და ფორმატირება
 • მონაცემების სორტირება
 • ექსელში დადგენილი სამუშაო კლავიშების გამოყენება
 • პირობითი ფორმატირება
 • შერეული მისამართები
 • Paste Special, ფორმულისგან გათავისუფლება
 • მონაცემების გახლეჩა და შეერთება Concatenate

რატი დუმბაძე

ჯგუფის ხელმძღვანელი BDO Georgia-ს საგადასახადო განყოფილებაში


მუშაობის 11 და Microsoft Excel-ის ტრენერობის 5 წლიანი გამოცდილებით, კაკასიის ბიზნესის სკოლის კურსდამთავრებული.

 

გიორგი ბერძენიშვილი

ჯგუფის ხელმძღვანელი BDO Georgia-ს საგადასახადო განყოფილებაში


მუშაობის 9 და Microsoft Excel-ის ტრენერობის 4 წლიანი გამოცდილებით, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი.

 

ნიკოლოზ გოგოლაძე 

ჯგუფის ხელმძღვანელი BDO Georgia-ს საგადასახადო განყოფილებაში


მუშაობის 5 წლიანი გამოცდილებით, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრი. სერტიფიცირებულ ბუღალტერთა ასოციაციის (ACCA) სტუდენტი. 

ხანგრძლივობა: 26 საათი  

ღირებულება: 450 ლარი

რეგისტრაცია
სილაბუსი