საგადასახადო ცვლილებები და სიახლეები

საგადასახადო კოდექსი საქართველოს კონსტიტუციის შესაბამისად განსაზღვრავს საქართველოს საგადასახადო სისტემის ფორმირებისა და ფუნქციონირების ზოგად პრინციპებს.

სასწავლო სემინარის მიზნები 

სემინარის მიზანია მსმენელებს გააცნოს 2020-2021 წლებში საგადასახდო კოდექსში ძალაში შესული ცვლილებები და სიახლეები.

სასწავლო სემინარის აუდიტორია

  • ბუღალტრები
  • საგადასახადო ანგარიშგებაზე პასუხისმგებელი სპეციალისტები
  • საგადასახადო დაბეგვრით დაინტერესებული პირები.

სწავლების მეთოდოლოგია

სემინარს ექნება პრაქტიკული ხასიათი. თეორიულ მასალასთან ერთად განხილული იქნება პრაქტიკული მაგალითები, რომლებშიც აქტიურად ჩაერთვებიან მონაწილეები.

სემინარის მონაწილეები უზრუნველყოფილი იქნებიან სასწავლო ლიტერატურით და მიმდინარე მდგომარეობით არსებული ნორმატიული აქტების შესახებ (ბრძანებები, ინსტრუქციები, კომენტარები, სიტუაციური სახელმძღვანელოები და ა.შ.) საინფორმაციო ბაზა ელექტრონული ფორმით.

სასწავლო სემინარის შინაარსი 

  • ცვლილებები დამატებული ღირებულების გადასახადის ნაწილში
  • ცვლილებები საშემოსავლო გადასახადის ნაწილში
  • ცვლილებები მოგების გადასახადის ნაწილში
  • ცვლილებები საგადასახადო სანქციების ნაწილში
  • სპეციფიკური სტატუსის მქონე გადამხდელი პირები
  • სხვა მნიშვნელოვანი ცვლილებები

თეონა პაპიაშვილი

საგადასახადო განყოფილების ჯგუფის ხელმძღვანელი


მუშაობის 7 წლიანი გამოცდილებით, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი

ხანგძლივობა: 5 საათი  (2 დღე)

ღირებულება: 150 ლარი

რეგისტრაცია
სილაბუსი