ბუღალტრული აღრიცხვა 

ბუღალტრული აღრიცხვა სამეურნეო პირის ფინანსური ინფორმაციის შეგროვების, დამუშავებისა და გადაცემის სისტემას წარმოადგენს.

სასწავლო კურსის მიზნები 

კურსის მიზანია მონაწილეებისთვის ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების საფუძვლების გაცნობა, ძირითადი პრინციპების შესწავლა, საგადასახადო კანონმდებლობისა და ბუღალტრული აღრიცხვის პროგრამების ზოგადი მიმოხილვა.

სასწავლო კურსის აუდიტორია

  • დამწყები ბუღალტრები 

სასწავლო კურსის სწავლის შედეგები

ტრენინგის მონაწილეები კურსის დასრულების შემდეგ შეძლებენ:

  • სამეურნეო ოპერაციასთან დაკავშირებული პირველადი დოკუმენტის ცნობასა და მომზადებას
  • სხვადასხვა შინაარსის სამეურნეო ოპერაციების ანალიზსა და ბუღალტრულად ასახვას
  • მარტივი ფინანსური ანგარიშგების მომზადებას

სწავლების მეთოდოლოგია

კურსს ექნება პრაქტიკული ხასიათი. თეორიულ მასალასთან ერთად განხილული იქნება პრაქტიკული მაგალითები, რომლებშიც აქტიურად ჩაერთვებიან მონაწილეები. 

სასწავლო კურსის შინაარსი 

  • ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების ძირითადი პრინციპები
  • ფინანსური ანგარიშგების ელემენტები და კომპონენტები
  • საგადასახადო კანონმდებლობის მიმოხილვა

სესილი წულაია

BDO Georgia-ს ბიზნეს სერვისებისა და აუთსორსინგის განყოფილების ჯგუფის ხელმძღვანელი


მუშაობის 6 წლიანი გამოცდილება, სერტიფიცირებულ ბუღალტერთა ასოციაციის (ACCA) სტუდენტი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი.

 

ლიკა გოგუაძე 

BDO Georgia-ს ბიზნეს სერვისებისა და აუთსორსინგის განყოფილების კონსულტანტი

სერტიფიცირებულ ბუღალტერთა ასოციაციის (ACCA) წევრი. თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ბაკალავრი.

ხანგრძლიოვობა: 44 საათი

ღირებულება: 490 ლარი  

რეგისტრაცია
სილაბუსი