ბუღალტრული აღრიცხვა 

ბუღალტრული აღრიცხვა სამეურნეო პირის ფინანსური ინფორმაციის შეგროვების, დამუშავებისა და გადაცემის სისტემას წარმოადგენს.

სასწავლო კურსის მიზნები 

კურსის მიზანია მონაწილეებისთვის ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების საფუძვლების გაცნობა, ძირითადი პრინციპების შესწავლა, საგადასახადო კანონმდებლობისა და ბუღალტრული აღრიცხვის პროგრამების ზოგადი მიმოხილვა.

სასწავლო კურსის აუდიტორია

  • დამწყები ბუღალტრები 

სასწავლო კურსის სწავლის შედეგები

ტრენინგის მონაწილეები კურსის დასრულების შემდეგ შეძლებენ:

  • სამეურნეო ოპერაციასთან დაკავშირებული პირველადი დოკუმენტის ცნობასა და მომზადებას
  • სხვადასხვა შინაარსის სამეურნეო ოპერაციების ანალიზსა და ბუღალტრულად ასახვას
  • მარტივი ფინანსური ანგარიშგების მომზადებას

სწავლების მეთოდოლოგია

კურსს ექნება პრაქტიკული ხასიათი. თეორიულ მასალასთან ერთად განხილული იქნება პრაქტიკული მაგალითები, რომლებშიც აქტიურად ჩაერთვებიან მონაწილეები. 

სასწავლო კურსის შინაარსი 

  • ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების ძირითადი პრინციპები
  • ფინანსური ანგარიშგების ელემენტები და კომპონენტები
  • საგადასახადო კანონმდებლობის მიმოხილვა

ანი ჩანადირი  

არქი ჯგუფის ფინანსური რეპორტინგის მენეჯერი


მუშაობის 6 წლიანი გამოცდილება, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრი. 

🔗 LinkedIn

 

ეკა ვეშაგური 

TBC Leasing-ის ფინანსური და საგადასახადო აღრიცხვის უფროსი სპეციალისტი


მუშაობის 13 წლიანი გამოცდილება, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრი.

🔗 LinkedIn

ხანგრძლიოვობა: 44 საათი

ღირებულება: 600 ლარი  

რეგისტრაცია
სილაბუსი