სპეციალისტი MS Excel-ში

BDO Academy წარმოგიდგენთ სასერტიფიკატო კურსს MS Excel-ში. ექსელი არის ყველაზე გამოყენებადი აპლიკაცია, რომელიც ამარტივებს მონაცემთა ანალიზს, მათ შორის ისეთი ფინანსური მონაცემების მონიტორინგს, როგორიცაა მოგება, ზარალი, შესყიდვები, გადახდები, ბიუჯეტის დაგეგმვა და ჩექლისტების ორგანიზებულად მართვა. 

კურსის მიზანია მსმენელებისათვის ექსელის ძირითადი ფუნქციების გაცნობა და პრაქტიკაში გამოყენება.

კურსი განკუთვნილია:

 • ადმინისტრაციული ასისტენტებისთვის
 • შესყიდვების მენეჯერებისთვის
 • ოპერატორებისთვის
 • საკრედიტო ექსპერტებისთვისა
 • ყველასთვის, ვისაც სურს შეიძინოს და განიმტკიცოს ცოდნა ექსელში.

კურსის გავლის შემდეგ შეძლებთ:

 • იმუშაოთ ექსელში ფორმულების, ფუნქციებისა და გრაფიკების გამოყენებით
 • მიღებული საბაზისო ცოდნის გამოყენებით თავი გაართვათ სამუშაო პროცესში არსებულ კონკრეტულ დავალებებს
 • შეასრულოთ გამოთვლები დიდ მონაცემებზე
 • გააკეთოთ ფორმატირებები
 • ააგოთ დიაგრამები
 • შეასრულოთ მარტივი მონაცემთა ანალიზი

ტრენინგს ექნება პრაქტიკული ხასიათი. განხილული იქნება მაგალითები, რომლებშიც აქტიურად იქნებიან ჩართულები მსმენელები, რამდენიმე ტრენინგის შემდეგ მსმენელენს მიეცემათ ერთი პრაქტიკული დავალება, რაც მათ საკუთარი ცოდნის შემოწმების საშუალებას მისცემს. ამასთან, ჩატარდება შუალედური ტესტი და საბოლოო გამოცდა.

თემატიკა 

 • Excel-ის დიალოგურ ფანჯარასთან მუშაობა
 • სტანდარტული ფუნქციები – Sum, Average, Count Number, Max, Min
 • ლოგიკური ფუნქციები – If, Iferror, And, Or
 • ტექსტური ფუნქციები – Left, Right, Trim, len
 • დროის ფუნქციები – Year, Month, Day, Today, Date
 • მათემატიკური ფუნქციები – Power, Round, SQRT, Sumif, Sumifs, Subtotal
 • სტატისტიკური ფუნქციები – Averageif, Averageifs
 • ცხრილისა და სიების დათვალიერებისა და დამუშვების ფუნქციები – Vlookup, Hlookup
 • დიაგრამის აგება და ფორმატირება
 • მონაცემების სორტირება
 • ექსელში დადგენილი სამუშო კლავიშების გამოყენება
 • პირობითი ფორმატირება
 • შერეული მისამართები
 • Paste Special, ფორმულისგან გათავისუფლება
 • მონაცემების გახლეჩა და შეერთება Concatenate

რატი დუმბაძე

ჯგუფის ხელმძღვანელი საგადასახადო განყოფილებაში


მუშაობის 8 და Microsoft Excel-ის ტრენერობის 2 წლიანი გამოცდილებით, კაკასიის ბიზნესის სკოლის კურსდამთავრებული.

ხანგრძლივობა: 26 საათი  

ღირებულება: 350 ლარი

რეგისტრაცია
სილაბუსი