საგადასახადო კოდექსი საქართველოს კონსტიტუციის შესაბამისად განსაზღვრავს საქართველოს საგადასახადო სისტემის ფორმირებისა და ფუნქციონირების ზოგად პრინციპებს.

იმისთვის, რომ შეამოწმოთ თქვენი ცოდნა საქართველოს საგადასახადო კოდექსში, გთავაზობთ პატარა ტესტს.

248

ტესტი: რამდენად კარგად იცნობ საქართველოს საგადასახადო კოდექსს?

1 / 8

ქართულმა შპს GeoCo-მ არარეზიდენ კომპანიას (რომელიც არ არის შეღავათიანი დაბეგვრის მქონე რეზიდენტი) ფაქტობრივად გადაურიცხა 7,500 (ხელზე ასაღები თანხა) ლარის ოდენობის პროცენტი. რა ოდენობის გადასახადი დააკავა შპს GeoCo-მ გადახდის წყაროსთნ?

2 / 8

რეზიდენტი პირის მიერ არარეზიდენტი ფიზიკური პირისათვის გადახდილი როიალტი იბეგრება გადახდის წყაროსთან:

3 / 8

2021 წლის 1 იანვრიდან დღგ-ის სავალდებულო რეგისტრაციის 100,000 ლარიანი ზღვარის გაანგარიშებაში გაითვალისწინება:

4 / 8

დამატებული ღირებულების გადასახადის მიზნებისათვის, მომსახურების გაწევას მიეკუთვნება:

5 / 8

2020 წლის თებერვლის თვეში კომპანიამ საშემოსავლო გადასახადისაგან გათავისუფლებული პირისგან შეიძინა საქონელი 40,000 ლარად, რომლის საბაზრო ფასიც შეადგენდა 35,000 ლარს. აღნიშნული თანხა კომპანიის მიერ ჯერ გადახდილი არ არის. თებერვლის თვეში გადასახდელი მოგების გადასახადი შეადგენს:

6 / 8

2020 წლის 25 აგვისტოს შპს ალფამ უსასყიდლოდ გაუწია სამშენებლო მომსახურება შპს ბეტას. გაწეული მომსახურების საბაზრო ფასი შეადგენს 25,000 ლარის (დღგ-ის გარეშე). ამასთან, ორივე კომპანია მოგების გადასახადის ახალ ე.წ. ესტონურ მოდელზე მყოფია. მოცემული ოპერაციის მიხედვით, განსაზღვრეთ შპს ალფას მიერ 2020 წლის აგვისტოს თვეში გადასახდელი დღგ და მოგების გადასახადი?

7 / 8

შპს ალფამ 2019 წლის 1 დეკემბერს რეზიდენტ დამფუძნებელ ფიზიკურ პირზე (X), რომელიც ამავდროულად კომპანიის დაქირავებული პირია (თანამშრომელია), 2019 წლის მოგებიდან გაანაწილა შუალედური დივიდენდი 10,000 ლარი (ფაქტობრივად გაცემული თანხა). 31 დეკემბრის მდგომარეობით აღმოჩნდა, რომ 2019 წლის ფინანსური შედეგების მიხედვით შპს ალფა ზარალზეა. 2019 წლის 31 დეკემბრის დამფუძნებელთა კრებით გადაწყდა, რომ დამფუძნებელმა X-მა მიღებული თანხა (10,000 ლარი) უნდა დააბრუნოს 2020 წლის იანვარში. განსაზღვრეთ შპს ალფას მიერ 2019 წლის დეკემბრის თვეში გადასახდელი საშემოსავლო და მოგების გადასახადი?

8 / 8

სსკ-ის 1621 მუხლის მიხედვით განსაზღვრული ზოგადი წესის თანახმად, დღგ-ის მიზნებისთვის, თუ მომსახურების მიმღები არ არის დასაბეგრი პირი, მომსახურების გაწევის ადგილად განიხილება:

Your score is