ფას IV კატეგორიის საწარმოებისთვის

ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი მეოთხე კატეგორიის საწარმოებისთვის – სემინარის განმავლობაში სტუდენტები გაეცნობიან IV კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტს, ისწავლიან ფინანსური ანგარიშგების მომზადებას, წარდგენას, პორტალზე ატვირთვასა და მონაცემების შევსებას კანონის შესაბამისად.

სასწავლო სემინარის აუდიტორია

  • მეოთხე კატეგორიის საწარმოში დასაქმებული პროფესიონალები (ბუღალტრები და ფინანსისტები)
  • ყველა, ვისაც დამოუკიდებლად სურს ფინანსური ანგარიშგების მომზადება. 

სასწავლო სემინარის სწავლის შედეგები

მონაწილეები სემინარის დასრულების შემდეგ შეძლებენ:

  • ფინანსური ანგარიშგებებისა (უწყისების) და ახსნა-განმარტებითი შენიშვნების მომზადებას
  • კანონის შესაბამისად პორტალზე ანგარიშგების ატვირთვასა და მონაცემების შევსებას

სასწავლო სემინარის შინაარსი 

  • ფინანსური ანგარიშგების კონცეპტუალური საფუძვლები
  • ფინანსური ანგარიშგებების (უწყისების) მიმოხილვა
  • ფინანსური ანგარიშგების ახსნა-განმარტებითი შენიშვნების მიმოხილვა
  • კანონის შესაბამისად, პორტალზე ანგარიშგების ატვირთვა და მონაცემების შევსება

სესილი წულაია

BDO Georgia-ს ბიზნეს სერვისებისა და აუთსორსინგის განყოფილების ჯგუფის ხელმძღვანელი


მუშაობის 6 წლიანი გამოცდილება, სერტიფიცირებულ ბუღალტერთა ასოციაციის (ACCA) სტუდენტი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი.

🔗 LinkedIn

ხანგრძლივობა: 5 საათი (2 დღე)

ღირებულება: 170 ლარი 

რეგისტრაცია
სილაბუსი