შრომის სამართალი 

საქართველოს მოქმედი შრომის კოდექსის სხვადასხვა ნორმები არა ერთი ინტერპრეტაციის საშუალებას იძლევა, რაც ხშირ შემთხვევაში, შრომითი ურთიერთობის მონაწილეების მხრიდან არამართლზომიერი ქმედების საფუძველი ხდება. თემის აქტუალობას ასევე განაპირობებს ის ცვლილებები, რომლებიც აქტიურად 2018 წლიდან დაიწყო და შეეხო ისეთ მნიშვნელოვან საკითებს, როგორიცაა: შრომის უსაფრთხოება, დისკრიმინაციის აკრძალვა და დასაქმებულთან ლეგიტიმური ინტერესების დაცვის მაღალი სტანდარტების უზრუნველყოფა.

BDO Academy-ის შრომის სამართლის ტრენინგი აერთიანებს BDO ჯგუფის 10 წლიან გამოცდილებას, რაც დამკვეთ კომპანიებს და მათ მსმენელებს საშუალებას მისცემს გაეცნონ შრომის სფეროში არსებულ პრაქტიკას, დაგეგმილ სიახლეებს, გაიადვილონ ნორმის შეფასების (განმარტების) პროცესი და ხელი შეუწყონ სწორი მენეჯმენტის დანერგვა-განხორციელებას შრომითსამართლებრივ ჭრილში. 

კურსის მიზანი 

საქართველოს შრომით კანონმდებლობასთან დაკავშირებით ცოდნის გაღრმავება, რაც გულისხმობს არა მხოლოდ შრომის კოდექსის, არამედ შრომით ურთიერთობასთან შინაარსობრივად დაკავშირებული სამართლებრივი აქტების მიმიხილვას, რაც დამსაქმებელს საშუალებას მისცემს დასაქმებულის უფლებების შელახვის გარეშე უზრუნველყოს და დაგეგმოს კომპანიის სამართლებრივად გამართული შრომის პოლიტიკა. 

კურსი განკუთვნილია:

 • HR სპეციალისტებისთვის
 • HR მენეჯერებისთვის
 • კომპანიების მენეჯმენტისთვის
 • შრომის სამართლით დაინტერესებული სხვა პირებისთვის.

კურსის გავლის შემდეგ შეძლებთ:

 • მაქსიმალურად დაიცვათ კომპანიის ინტერესები
 • სწორად დაგეგმოთ შინაგანაწესის და სხვა პოლისების მუშაობის პრინციპები
 • სწორად დაგეგმოთ პერსონალურ მონაცემებთან მუშაობის პრინციპები
 • დააიდენტიფიციროთ შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ვალდებულებები
 • უზრუნველყოთ შესაბამისი ადმინისტრაციული პროცესების დროული და მართლზომიერი წარმართვა.

ტრენინგი მეტწილად წარიმართება სწავლების პრაქტიკული მეთოდის გამოყენებით, რაც მსმენელებს საშუალებას მისცემს პრაქტიკული მაგალითების მეშვეობით უკეთ გაიაზრონ განსახილველი თემის არსი და მნიშვნელობა და შეძენილი ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება. 

თემატიკა

 • რა არის შრომითი ურთიერთობა და რით განსხვავდება ის მომსახურებისგან
 • გარე დასაქმება (employment outsource) და მასთან დაკავშირებული რისკები
 • დასაქმების (recruiting) პროცესის სამართლებრივი საკითხები
 • დისკრიმინაციის აღკვეთა
 • პერსონალური მონაცემების დამუშავება
 • შრომითი ურთიერთობის მარეგულირებელი დოკუმენტები
 • თანამშრომლებთან სამართლებრივი კორესპონდენცია
 • შრომითი ხელშეკრულების ფორმები და ვადები
 • ზეგანაკვეთური სამუშაო
 • შრომითი ურთიერთობის შეჩერება და შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტა
 • კონკურენციის აკრძალვა
 • საპენსიო შენატანი და დაგროვებით პენსიასთან დაკავშირებული სხვა მნიშვნელოვანი სიახლეები
 • შრომის უსაფრთხოება, შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი და დასაქმებულთა წარმომადგენელი.

ზურა ნატროშვილი

BDO Georgia-ს უფროსი იურისტი


მუშაობის 6 წლიანი გამოცდილებით, თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი (კერძო სამართლის მიმართულებით) და ლექტორობის 2 წლიანი გამოცდილებით.

  ხანგრძლივობა: 12 საათი  

ღირებულება: 400 ლარი

რეგისტრაცია
სილაბუსი